Mokslo darbai

Birutė OBELENIENĖ, Andrius NARBEKOVAS. Ethics of natural family planning (NFP) vs ethics of contraception // New trends and issues proceedings on humanities and social sciences. Cyprus: University of Nicosia. ISSN 2421-8030. 2016, iss. 7, p. 21-26.

The article analyses the moral difference between Natural Family Planning (NFP) and contraception. Problem Statement: Today one of the most frequently asked questions is the following: if contraception and NFP both have the same purpose of avoiding pregnancy, how can there be any moral difference between them. Moreover, people state that it does not make any difference which method is used, if the end and purpose are the same. In fact, proponents of contraceptives often argue that there is no moral difference between contraception and NFP and even treat NFP as a natural form of contraception. Visas straipsnis (pdf)

Birutė OBELENIENĖ, Andrius NARBEKOVAS. Natural family planing and conjugal chastity // W trosce o życie i zdrowie człowieka = Concerned about the life and human health / redakcja Urszula Dudziak. Lublin: Wydawnictwo NUK, 2015, ISBN 9788380610668. p. 91-106 Visas straipsnis (pdf)

Birutė OBELENIENĖ, Vita DAUDARAVIČIENĖ. Vaisingumo pažinimo mokymas Lietuvos aukštosiose mokyklose // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : „Sveikata”. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 3 (2011), p. 24-32. 2009 m.

Sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys konsultacijas šeimos planavimo srityje, turi gebėti konsultuoti sutuoktinius taip pat ir vaisingumo pažinimo bei natūralaus šeimos planavimo metodų klausimais. Darbo tikslas – nustatyti, ar Lietuvos aukštosiose mokyklose, rengiančiose akušerius, akušerius-ginekologus ir šeimos gydytojus, kurių kompetencijoje yra numatytas konsultavimas dėl šeimos planavimo, yra skiriama dėmesio vaisingumo pažinimo mokymui. Straipsnyje teoriškai pagrįstas vaisingumo pažinimo pritaikymas nevaisingumo gydymui, aprašyta aukštųjų mokyklų studijų programų analizė vaisingumo pažinimo mokymo aspektu. Atliktos studijų programų turinio analizės rezultatai rodo, kad vaisingumo pažinimo mokymui aukštosiose mokyklose, rengiančiose sveikatos priežiūros specialistus, yra skiriama per mažai dėmesio. Visas straipsnis (pdf)

 

Andrius NARBEKOVAS. Vaisingumas – asmens savybė // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : „Sveikata”. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 3 (2011), p. 5-11.

Žmogus, skirtingai nei visa Kūrinija, yra nedaloma kūno ir dvasinės sielos vienovė. Jis nėra tapatinamas vien su kūnu, kaip ir nėra laikomas vien dvasia. Žmogus yra kūniškas lytiškas asmuo. Kūno ir lytiniai vyro bei moters skirtumai yra Dievo plano žmonijai dalis. Todėl, kad kūnai yra asmens dalis ir asmenys išreiškia save per kūnus, šie skirtumai paliečia asmenį visuose lygmenyse: fiziniame, intelektualiniame, dvasiniame. Straipsnyje atskleidžiama vaisingumo kaip asmens savybės būtiškasis matmuo bei vaidmuo žmogaus gyvenime. Siekiant atsakyti į keliamus klausimus, kaip vaisingumo eliminavimas keičia žmonių santykius, kaip pasikeičia meilė, santuoka, santuokinis lytinis aktas, straipsnyje pirmiausia atskleidžiama antropologinė tiesa apie žmogaus prigimtį, išryškinami skirtumai tarp lytiškumo ir genitališkumo, apibūdinamos santuokos ir santuokinio lytinio akto prigimtys. Visas straipsnis (pdf)

 

Jonas JUŠKEVIČIUS. Kai kurie NŠP teisiniai aspektai//Sveikatos mokslai. Vilnius: Sveikata. T. 21, nr. 3 (2011). p. 12-20.

Šeimos planavimas, kuris tradiciškai apėmė ir natūralaus šeimos planavimo metodus, jau kuris laikas tapo tarptautinės politikos klausimu, patekęs į tarptautinę visuomenės sveikatos dienotvarkę ir per pastaruosius du dešimtmečius turinio požiūriu patyrė radikalią transformaciją, lydimą terminologinio chaoso. Po nepriklausomybės atgavimo šeimos planavimo klausimai buvo aktualizuoti ir mūsų kontekste. Šis straipsnis yra pirmas bandymas lietuviškoje teisinėje literatūroje pateikti natūralaus šeimos planavimo teisinės aplinkos kontūrus, siekiant visų pirma terminologinio aiškumo, nes toks aiškumo buvimas gali suteikti reguliuojamam fenomenui teisinį aiškumą. Visas straipsnis (pdf)